2017.12.12

Đại học Quốc Tế Miền Đông trong quá trình hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp tại Bình Dương và khu vực

Ngày 18 tháng 05 năm 2016, Thủ Tướng Chính Phủ đã ký quyết định số 844/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.